ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ติดต่อสอบถามโทร 081-9938487 , สินเชื่อ 062-2268487 , ตลาด 097-9248157 ,ปั๊มน้้ำมัน 065-0218883

 

ข้อบังคับ
  ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2563

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

ระเบียบสหกรณ์
หมวดว่าด้วยการรับฝากเงิน
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการรับฝากเงิน พ.ศ.2546    
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2546
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2546
 

ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2561

หมวดว่าด้วยการให้เงินกู้
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2546
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2549
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้  พ.ศ. 2564
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้กู้แก่สหกรณ์อื่น พ.ศ.2546
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงเงินเชื่อ พ.ศ.2546
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เชื่อสินค้าและผลิตผลการเกษตรของสหกรณ์ พ.ศ.2549     
หมวดว่าด้วยการเงินการบัญชี
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2546               
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน แก้ไข ฉบับที่ (1) พ.ศ. 2558
 

ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเงินทดรองจ่าย พ.ศ.2547

 

ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2564

หมวดว่าด้วยการดำเนินธุรกิจ
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิก พ.ศ.2546
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการจัดหาสิ่งของที่สมาชิกต้องการมาจำหน่าย พ.ศ.2546
 

ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้บริการสินค้าแก่สมาชิกที่หน่วยบริการ พ.ศ.2546

หมวดว่าด้วยคณะอนุกรรมการ ที่ปรีกษาสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่
 

ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยคณะอนุกรรมการ พ.ศ.2546  

  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยที่ปรึกษาของสหกรณ์ พ.ศ.2546
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2546
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ฉบับที่ (2) พ.ศ. 2548
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ฉบับที่ (3) พ.ศ. 2550
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง แก้ไข ฉบับที่ (4) พ.ศ. 2554
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง แก้ไข ฉบับที่ (5) พ.ศ. 2555
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง แก้ไข ฉบับที่ (6) พ.ศ. 2561

 

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร.081-9938487 E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

Copyright 2013 @ Doisaketpattanecoop.com - All Rights Reserved
Powered by Chiangmai Webdesign